thepalms.com

Betti Xiang


repertoire

ERHU SOLO
"A" Capriccio                                                                 Hu,Duentiao
The Style of Bongzi                                                     Xiang,Zuying
Birds Singing in the Tranquil Mountains                    Liu,Tianhua
Camel Caravan on the Silk Road                                      Zen,Xun
The Wonderer                                                               Sun,Wenmin
Henan Tune                                                                   Liu,Minyuan
The Galloping Horese                                               Chen,Yaoxing
Horse Racing                                                            Huang,Haihuai
Sound of the Pines                                                                  Ah Bin
The Style of Bongzi                                                     Xiang,ZuYing
Whispering                                                                       Bruce Sylor
Dance of Candle Light                                                  Liu,TianHua
The Shepherdess                                                         Cao,Yuande
Take Train                                                                 Zhang,Fuqiang
Harmonic                                                                              Li,Bright
Mother's Song-from moive "The Little Street"            Xu,Jingxing

Xi Song Gong Liang                                Gu,Wuxiang Meng,Jinjin
SPRING FEATURING OF JIANGNAN                Zhu,changyao                          


Taiwan Traditional Songs                            Arr.Zhang,Fuxiong
Antony Brother Bargain,
Du Du Tune,
Si Xiang Qi                                                                                     Hun-Chun Old Folk Son
Puppet  and Soccer            
                                                                  
Cantonses Music
Liu Shui Xing Yun
Lian Huan Kou
Pin Hu Qio Yue
Han Tian Lei
birds dash back to the forest

Western Classical  
 Ave Maria 
Bouree  
Thais from Meditation
The Swan
Träumerei


Erhu and Cello Duet
River Song1 2 3 (order here)                                         Yang Yong
Pre-Early Music 6 movements                                       Beethoven

Erhu Duet
Metallica Fade in Black
                                                    Betti
Ah La Mu Han
Beethoven No. 5
Chang Hui Jia Kan Kan
Hui Niang Jia

Erhu and Piano
The Great Wall (4 movements)                                    Liu,Wenjing
Three Gorge Dam
Capriccio
Ballad of Yu Bei                                                             
Serenity                                                                            Liu,Tianhua
River Melody                                                                     Traditional
Reflection of the Moon                                                            Ah Bin
The Harvest in Xin Jiang                                                  Zhou Wei


Erhu and Piano Sonata No.2
Man Jiang Hong-Legend of an Ancient Hero                      Lu Pei

Erhu, Pianist and Three Percussionists  
 

PUPPETRY                                                                   Dong,Weijie

Viola de gamba
and Erhu
Celestial Navigation                                                      Eliza Brown 


Viola da gamba, Harpsichord, Bass da gamba and Erhu

Selections of
"JEAN  PHILIPPE RAMEAU, piece de clavecin en concerto" .

Violin and Erhu
Duet (2006 new composition)                                    Conrade Tao
Czardas                                                                                       Monti

Cello and Erhu   Da Sho Sho                                       Yang Yong

Trio and Erhu
Ancient High Moon                                                                  Lu Pei

                                                                         
Bright Sheng " Three Tunes" For Pipa and Erhu Duet

Erhu Pipa Duo
Jin Zhong Bao Guo                                                     Victoria Bond
Water                                                                                Zhu Jian-Er
phrases of the stream                                                     Huang Ruo

Erhu, Pipa, Violin and Cello
Silk (2003)                                                                         Chen,Pam

Zhonghu Solo

on the grass land                                                           Liu Minyuan


Gaohu Solo
Peace Lake and Autumn Moon                    Cantonese Tradition
Boo Boo Gao                                                   Cantonese Tradition
Han Tian Lei                                                    Cantonese Tradition


Sho, Sheng, Cello and Erhu
The Legend of Two Stars
(2003 world premere) Japanese                              Tamami Tono

Oud, Ney, Basuri, Tabla, Erhu, and Strings
"MANYARA" (2010 new composition)                
Goddess of the Earth                                              Rachel C.Leger
Survival                                                                              Kyle Okaly
In the Beginning                                                        Kelly Davidson
3M2                                                                               Kevon Cronin


Ballad Variations of Erhu and Pipa                                    Lu,Pei

Clarinet, Flute, Piano and Erhu
Before the Rain                                                   Patricia Morehead

Clarinet, Erhu and Pipa

Phonix and Birds                                                                      Lu Pei
Chinese Songs                                                         Arr. Betti Xiang

Children Choir and Erhu

Fong Yang Hua Gu                                              An Hui Folk Tune


Erhu and String Orchestra

Jasmine Flowers                                                                 Li,Xinyan
Chinese Fiddle Suite                                          
                  Chen Yi
Bach violin double concerto                                              J.S.Bach


Erhu and Symphony Orchestra
"Shadow Play" (2011)                                                                    
Luis Tinoco
The Butterfly Lovers Concerto         He,Zhanhou and Chen Gang
Crouching Tiger Concerto                                                  Tan Dun
Lan Xing (1994 )                       
                                                        Jin,Fuzai
River Melody                                                                  Yang,Liqing
Spring Concerto (1995)                                                      Jin,Fuzai
Lake of Butterfly                                                                Zhu,Jianer
                        
Erhu and Pipa Double Concerto  
                            

Peacock Longings                                                               Jin,Fuzai
Four Seasons                                                                       Jin,Fuzai

Erhu and Chinese National Orchestra
Great Wall 1,2,3,4                                                          Liu, Wenjing
Honghu's Wish                                                               Ming,Huifen
Lan Hua Hua                                                                    Guan Ming
Xin Hun Bie                                                                    Ming Huifun

 

 

Music & Video